Juhtpõhimõtted

Osutame ehituse juhtimis-, omanikujärelevalve- ja konsultatsiooniteenuseid kvaliteetselt ning inimeste tervist ja loodust säästvalt, arvestades seejuures klientide huvisid, õigusaktide ja muid ettevõtte tegevusele kohalduvaid nõudeid.

Nende põhimõtete elluviimiseks:
- parendame pidevalt ettevõttes rakendatud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi (edaspidi Juhtimissüsteem) toimivust ja mõjusust;
- tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega;
- kasutame teenuse kvaliteeti tõstvaid ja keskkonda säästvaid teenindusmeetodeid;
- hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid;
- arendame organisatsiooni, tõstame töötajate teadlikkust ja pädevust;
- pakume kliendi rahulolu tagamiseks ainult kvaliteetseid teenuseid;
- kindlustame töötajatele töökohustuste täitmiseks ohutu ja tervisliku töökeskkonna;
- tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;
- ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimise korral tegutsemiseks töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;
- väldime ja ennetame vigastusi ja tööga seotud haigestumisi;
- identifitseerime, hindame ja ohjame süstemaatiliselt keskkonnaaspekte ning töötervishoiu ja tööohutuse riske;
- teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnasäästlikkuse ning töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest;
- parendame pidevalt töö- ja olmetingimusi ning kindlustame töötajate heaolu.

Uudised ja meedia

| vaata uudiste arhiivi |