TeenusedEhituse omanikujärelevalve

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust, mis on oluliselt laiem kui on sätestatud MKM määruses „Omanikujärelevalve tegemise kord“, järgmistes valdkondades:

 • Üldehitustööd
 • Vee ja kanalisatsiooni ehitustööd
 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööd
 • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööd
 • Välistrasside ehitustööd
 • Infrarajatiste ehitustööd
 • Sadamaehitustööd

Lisaks pakume vajadusel muinsuskaitselist järelevalvet.Ehitusalased konsultatsioonid

Pakume tellijale võimalust professionaalseks konsultatsiooniks arendus-, ehitus- ja haldamisprotsessi kõigis etappides:

 • Ehitustööde eeldatava maksumuse koostamine
 • Taotluseelarvete koostamine
 • Ehitusprojekti ekspertiisid (eel-, põhi-, tööprojekt)
 • Ehitiste ekspertiisid
 • Ehitiste tehnilise seisukorra ja sellest tulenevate investeeringute hindamine (Due diligence)
 • Ehitise energiatarbimise audit
 • Projekteerimis- ja ehitustööde lähteülesannete ja tehniliste kirjelduste koostamine
 • Projekteerimis- ja ehitustööde hangete korraldamine
 • Nõustamine ehitise garantiiperioodil või selle järgselt ehituspuuduste menetlemisel;
 • Kindlustusjuhtumite ekspertiisid ja taastamise taotluseelarved
 • Tehnilise konsultandi teenus (Kredex’i mõistes)


Projekteerimise juhtimine

Pakume võimalikult sujuvat ja kõikehõlmavat projekteerimistööde korraldamist, mis tagaks tellija eesmärkide saavutamise selleks eelnevalt kavandatud ajaliste ja rahaliste ressurssidega.

 • Projekteerimise lähteülesande koostamine
 • Tellija konsulteerimine tehniliste lahenduste osas
 • Hanke korraldamine projekteerija leidmiseks
 • Tellija esindamine projekteerimisprotsessis
 • Projektide nõuetele vastavuse kontroll


Ehituse juhtimine

Pakume ehitustööde korraldamist, mis tagaks valmiva ehituse vastavuse tellija eesmärkidele selleks eelnevalt kavandatud ajaliste ja rahaliste ressurssidega.

 • Ehitamise lähteülesande koostamine
 • Hanke korraldamine ehitaja leidmiseks
 • Ehitusprotsessi planeerimine
 • Ehitusprotsessi juhtimine ja kontroll
 • Ehitusprotsessis tehtavate muudatuste haldamine
 • Ohutu ehitamise korraldamine
 • Ehitise vastuvõtmise korraldamine
 • Tellija esindamine ehitusprotsessis


Teehoiutööde omanikujärelevalve

Pakume terviklikku teehoiutööde järelevalve teenust, mis vastab Transpordimameti nõuetele, järgmistes valdkondades:

 • Teede remont- ja ehitustööd
 • Sildade ja viaduktide remont- ja ehitustööd
 • Kergliiklusteede remont- ja ehitustööd
 • Parklate ja platside remont- ja ehitustööd
 • Parkide ja muude avalike alade rekonstrueerimis- ja ehitustööd


FIDIC Inseneri teenus

Insenerkonsultantide Rahvusvaheline Föderatsiooni poolt kokkulepitud ühtsete ehituslepingute baasil Insener-Konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse osutamine, sh: 

 • „punane“ FIDIC – ehitustööd tellija projektlahendi alusel 
 • „kollane“ FIDIC - projekteerimis-ehitustööde töövõtt

Uudised ja meedia

| vaata uudiste arhiivi |